vanaf
€ 112,50
Excl. BTW

Daarom Zegwaard

  • Actief in heel Utrecht
  • 24/7 bereikbaar
  • Professioneel
  • Groot wagenpark

Bel direct   phone icon 015 262 61 61mail icon Plan uw afspraak

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zegwaard Rioolbeheer B.V.

KvK Haaglanden nr. 27220839

Artikel 1:

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
– Zegwaard Rioolbeheer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zegwaard Rioolbeheer BV.
– Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Zegwaard Rioolbeheer BV tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of enige andere overeenkomst, waaronder koop.
– Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zegwaard Rioolbeheer BV tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of koop of enige andere overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden, opdrachten en op alle overige overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en Zegwaard Rioolbeheer BV worden overeengekomen.
2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3:

Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Zegwaard Rioolbeheer BV, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend. Zegwaard Rioolbeheer BV heeft het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand – Indien Zegwaard Rioolbeheer BV een aanvraag of een opdracht binnen 10 werkdagen schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder resterende wijzigingen heeft aanvaard, hetzij; – indien een schriftelijke opdrachtbevestiging door beide partijen is ondertekend,hetzij; – indien Zegwaard Rioolbeheer BV een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de aanvraag of opdracht.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zegwaard Rioolbeheer BV niet als overeenkomst van aanneming van werk worden aangemerkt en is Zegwaard Rioolbeheer BV niet gehouden een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Daarentegen is Zegwaard Rioolbeheer BV , indien de overeenkomst daartoe strekt, wel gehouden de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Een aanvaarding respectievelijk ondertekening namens Zegwaard Rioolbeheer BV als bedoeld onder de eerste respectievelijk tweede gedachtestreepje bindt Zegwaard Rioolbeheer BV slechts indien deze door de directie van Zegwaard Rioolbeheer BV dan wel door haar schriftelijk gevolmachtigde personen is gedaan.

Artikel 4:

Prijzen
1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door Zegwaard Rioolbeheer BV vermeld.
2. Indien na de datum van een aanbod van Zegwaard Rioolbeheer BV of na het sluiten van een overeenkomst tussen partijen, doch voor de uitvoering van de diensten of werkzaamheden of leverantie een kostenfactor een wijziging ondergaat, is Zegwaard Rioolbeheer BV gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.
3. Zegwaard Rioolbeheer BV is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die Zegwaard Rioolbeheer BV maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan Zegwaard Rioolbeheer BV haar prijzen wijzigt, dan is Zegwaard Rioolbeheer BV overeengekomen prijzen dienover-eenkomstig aan te passen of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.

Artikel 5:

Meer- en Minderwerk
De werkzaamheden van Zegwaard Rioolbeheer BV zijn beperkt tot de in de schriftelijke overeenkomst omschreven werkzaamheden. In geval van een mondelinge overeenkomst als bedoeld in art. 3 lid 2, derde gedachtestreepje, zijn de verplichtingen van Zegwaard Rioolbeheer BV beperkt tot de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of leveranties, mondeling of schriftelijk tussen Zegwaard Rioolbeheer BV en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van kostenverhogingen, afwijkingen in bedragen van eventuele stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Iedere vermindering van overeengekomen diensten of werkzaamheden of leveranties, zal als minderwerk worden verrekend op de eindfactuur, mits het minderwerk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6:

Betaling, zekerheidstelling en Incasso
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle aan Zegwaard Rioolbeheer BV verschuldigde bedragen zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Zegwaard Rioolbeheer BV aangewezen of op de factuur aangegeven bankrekening.
2. Door overschrijding van deze betalingstermijn, raakt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, over de periode dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
3. Zegwaard Rioolbeheer BV is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen, ook voorafgaande aan de uitvoering van de overeengekomen diensten, werkzaamheden of leveranties. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van Zegwaard Rioolbeheer BV krachtens de vorige volzin voldoet, is Zegwaard Rioolbeheer BV gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en Zegwaard Rioolbeheer BV bestaande overeenkomsten op te schorten ofte ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.
4. Ingeval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen, is de opdrachtgever alle daarvan verbonden kosten verschuldigd. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,- onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat Zegwaard Rioolbeheer BV gerechtigd is vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien deze hoger zijn. Deze overeengekomen kosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

Artikel 7:

(Op)levertijden
1. Door Zegwaard Rioolbeheer BV opgegeven (op)levertijden of -termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
2. Overschrijding van een (op)levertijd of -termijn verplicht Zegwaard Rioolbeheer BV niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten. Indien Zegwaard Rioolbeheer BV een (op)levertijd of -termijn overschrijdt en de opdrachtgever Zegwaard Rioolbeheer BV sommeert tot nakoming en daarbij een redelijke termijn stelt en Zegwaard Rioolbeheer BV binnen die redelijke termijn niet nakomt, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Ook in geval van ontbinding door de opdrachtgever is Zegwaard Rioolbeheer BV nimmer tot enige schadevergoeding verplicht. Eventuele reeds verrichte werkzaamheden of leveranties zullen tegen het overeengekomen tarief/prijs door opdrachtgever aan Zegwaard Rioolbeheer BV worden voldaan, zonder korting of verrekening.
3. De overeengekomen (op)levertijd of -termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop Zegwaard Rioolbeheer BV de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 8:

Klachten en garantie
1. Een eventuele klacht ter zake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen 3 dagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan Zegwaard Rioolbeheer BV te worden gemeld met specifieke opgave van de aard en omvang van de klacht, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.
2. Zegwaard Rioolbeheer BV behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren. Indien de opdrachtgever weigert aan controle medewerking te verlenen, vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht.
3. Indien de uitgevoerde werkzaamheden mede levering en plaatsing van materialen en/of onderdelen inhouden, is garantie op voornoemde materialen en/of onderdelen beperkt tot de garantie die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan Zegwaard Rioolbeheer BV verleent.
4. Zegwaard Rioolbeheer BV is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Zegwaard Rioolbeheer BV heeft voldaan.

Artikel 9:

Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Zegwaard Rioolbeheer BV redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan Zegwaard Rioolbeheer BV de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, en daarnaast is overmacht elke oorzaak welke de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in de overeenkomst belet of bemoeilijkt.
2. In aanvulling op lid 1, geldt ook als overmacht ieder vorm van staking , werkonderbreking of stiptheidacties die uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of bemoeilijken en voorts elke situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van Zegwaard Rioolbeheer BV met zich meebrengt.
3. Zegwaard Rioolbeheer BV is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht voor de duur van de verhindering op te schorten.
4. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van overmacht en eventuele ontbinding op de voet van lid 4 is Zegwaard Rioolbeheer BV niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10:

Aansprakelijkheid
1. Zegwaard Rioolbeheer BV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden voor geleden ofte lijden schade als gevolg van door of in opdracht van Zegwaard Rioolbeheer BV uitgevoerde werkzaamheden of toegepaste werkmethoden en/of geleverde materialen, tenzij de schade te wijten is aan opzet zijdens Zegwaard Rioolbeheer BV of door haar ingeschakelde hulppersonen.
2. Zegwaard Rioolbeheer BV is evenmin aansprakelijk voor enige schade welke eventueel voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming zijdens Zegwaard Rioolbeheer BV.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 is Zegwaard Rioolbeheer BV nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.
4. De opdrachtgever vrijwaart Zegwaard Rioolbeheer BV voor alle aansprakelijkheid welke jegens derden kan ontstaan in verband met gebrekkige of ondeugdelijk door Zegwaard Rioolbeheer BV uitgevoerde werkzaamheden of leveranties.
5. De opdrachtgever vrijwaart Zegwaard Rioolbeheer BV voor vorderingen tot schadevergoeding van derden, die hoger zijn dan het bedrag waarvoor Zegwaard Rioolbeheer BV krachtens deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
6. In alle gevallen van eventuele aansprakelijkheid van Zegwaard Rioolbeheer BV, is de eventuele schadevergoedingsverplichting van Zegwaard Rioolbeheer BV jegens opdrachtgever beperkt tot de hoogte van het Zegwaard Rioolbeheer BV in rekening gebrachte factuurbedrag of beperkt tot het bedrag dat Zegwaard Rioolbeheer BV gefactureerd zou hebben. Indien ter zake de schade Zegwaard Rioolbeheer BV een bedrag uitgekeerd krijgt van haar verzekeraar, dan is de schadevergoedingsverplichting van Zegwaard Rioolbeheer BV beperkt tot de hoogte van deze uitkering.

Artikel 11:

Einde van de overeenkomst
1. Zegwaard Rioolbeheer BV kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien a. er sprake is van een tekortkoming in de nakoming zijdens de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt; b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht; c. ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd; d. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd; e. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Zegwaard Rioolbeheer BV krachtens artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Zegwaard Rioolbeheer BV, dan is Zegwaard Rioolbeheer BV gerechtigd de overeenkomst voor het overige, respectievelijk de toekomst, te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling, of, naar keuze van Zegwaard Rioolbeheer BV gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of nakoming te verlangen, in alle gevallen met het recht op volledige schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel zal al hetgeen Zegwaard Rioolbeheer BV uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12:

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle door Zegwaard Rioolbeheer BV aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Zegwaard Rioolbeheer BV en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Zegwaard Rioolbeheer BV te hare vrije keuze gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te brengen of een geschil te doen beslechten doormiddel van arbitrage of bindend advies.
4.In geval van een keuze van Zegwaard Rioolbeheer BV voor arbitrage of bindend advies als in het vorige lid bepaald zal het geschil beslecht worden naar de regelen des rechts en niet (slechts) als goede mannen naar billijkheid als bedoeld in de wet.

vanaf
€ 112,50
Excl. BTW

Rioolproblemen in de regio Utrecht opgelost

Inclusief voorrijkosten en een halfuur arbeid.
Meer informatie